Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetových obchodoch www.trulyemily.sk a www.sashe.sk/trulyemily, ktorých prevádzkovateľom je:

Mgr. Emília Duchovičová
Devínske jazero 6340
84107 Bratislava
IČO: 47629312
DIČ: 1081078559
Email: trulyemilysk@gmail.com

Odpovede na najčastejšie otázky:

Výrobky odosielame až po prijatí platby na účet. Výrobky skladom odosielame do týždňa od prijatia platby, doporučenou zásielkou Slovenskej pošty, druhou triedou.

V prípade, že chcete náš výrobok reklamovať, kontaktujte nás emailom.

Ak vám prišiel porušený výrobok, informujte nás o tom najprv emailom. Do predmetu prosím napíšte "Reklamácia výrobku". Porušený výrobok nám môžete zaslať a my vám následne pošleme nový, alebo vám vrátime peniaze na váš účet. Prečítajte si kompletný postup v kapitole 7.7 v kompletných Obchodných podmienkach nižšie.

Zároveň máte právo odstúpiť od zmluvy (zákon č. 102/2014 Z.z.) a do 14 dní od prevzatia tovaru výrobok bez udania dôvodu vrátiť. Ak chcete výrobok vrátiť, nasledujte inštrukcie v bode 8.

Ak ste pri zadávaní objednávky udali nesprávnu adresu a Slovenská pošta nám váš balíček vráti, pošleme vám ho na novú adresu ešte raz, ale na vaše náklady. Cena druhého poštovného je 3 EUR vrátane DPH (suma je vyššia pri posielaní do zahraničia).


Kompletné Obchodné podmienky:


Všeobecné ustanovenia


1.1 Obchodné podmienky definované v tomto dokumente sa vzťahujú na obchodné vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.trulyemily.sk alebo www.sashe.sk/trulyemily a špecifikujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

1.2 "Kupujúcim" sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Elektronická objednávka je realizovaná pomocou elektronického obchodu.

1.3 "Predávajúcim" sa rozumie Mgr. Emília Duchovičová, Devínske jazero 6340, 84107 Bratislava, IČO: 47629312, DIČ: 1081078559.

1.4 "Elektronickou objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár na webstránke www.trulyemily.sk alebo www.sashe.sk/trulyemily, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tovaru.


Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim.

2.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

2.3 Uzavretú kúpnu zmluvu je možné zrušiť pred odovzdaním tovaru predávajúcim pošte.

2.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na základe potvrdenej objednávky v dohodnutom termíne, nepoškodený a za cenu uvedenú v objednávke.

3.2 Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.

3.3. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou, za prípadné nedodanie tovaru (vinou pošty), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo pri prevzatí - prípadne tovar neprevziať).

3.4 V prípade, že ste zadali nesprávnu adresu a pošta nám vašu objednávku vráti, pošleme vám ju jedenkrát na novú adresu znova.

3.5 Predávajúci má právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmenu kurzu euro meny a zmeny cien od dodávateľov tovaru.


Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar od predávajúceho na základe potvrdenej objednávky.

4.2 Kupujúci je povinný úmyselne nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

4.4 Kupujúci má právo na dodanie objednaného tovaru v množstve, kvalite a termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


Dodacie podmienky

5.1 Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od pošty.

5.2 Objednaný tovar zasielame zväčša do týždňa odo dňa prijatia úhrady objednávky na náš účet, pokiaľ nie je napísané inak.

5.3 V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.

5.4 Expedičné náklady uvedené na stránke obchodu zahŕňajú obalový materiál a poštovné prostredníctvom Slovenskej pošty - druhá trieda.

5.5 Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. Cena za druhé poslanie je 3 EUR vrátane DPH (suma je vyššia pri posielaní do zahraničia). V prípade, že máte záujem o opakované zaslanie nás kontaktujte emailom.


Platobné podmienky

6.1 Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky. Daňový doklad - faktúru nájdete v detaile vašej objednávky na SAShE alebo vám ju zašleme emailom v elektronickej podobe.

6.2 Platba vopred prevodom na bankový účet predávajúceho.

6.3 Nie sme platci DPH.


Záruka a reklamácie

7.1 Na každý tovar poskytujeme záruku 2 roky.

7.2 Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť pri prevzatí a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

7.3 Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.

7.4 Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

7.5 Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť notifikovaním predávajúceho emailom a odoslaním na adresu predávajúceho.

7.6 Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.


7.7 Postup pri reklamácii:

1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky a fotografiou poškodeného tovaru zaslať emailom predávajúcemu bezodkladne po tom, čo závadu zistil.

2.) Poškodený tovar je povinný zaslať až na výzvu predávajúceho. Poštovné za vrátenie balíka sa nevracia.

3.) Kupujúci si môže vybrať, či chce dostať nový výrobok, alebo si nechať vrátiť peniaze. Ak už nový kus nemáme na skade, budú vám vrátené peniaze.

4.) Tovar dodáme už bez ďalších poplatkov za poštovné a balné.

4.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.

5.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci má právo na vrátenie nepoškodeného tovaru predávajúcemu bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Na uplatnenie tohto práva prosím použite formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás prosím informujte o svojom rozhodnutí emailom a následne vyplňte a zašlite tento formulár poštou na našu adresu: Mgr. Emília Duchovičová, Devínske jazero 6340, 84107 Bratislava.

Kliknite na tento link a zobrazí sa Vám formulár.

Po prijatí formuláru vám odošleme potvrdenie o prijatí formuláru emailom a požiadame Vás, aby ste nám tovar zaslali prostredníctvom Slovenskej pošty. Potom, ako nám bude doručený odstúpený tovar, Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, teda kúpnu cenu a poštovné. Úhradu uskutočníme na Váš bankový účet, z ktorého ste tovar pôvodne platili.


Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetových obchodov www.trulyemily.sk a www.sashe.sk/trulyemily zaväzuje, že zverejnené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetových obchodov www.trulyemily.sk a www.sashe.sk/trulyemily. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.